CKD
首页网站地图
公司情况 产品信息 联系我们 中国生产本部 全球网络 CKD本社

  产品信息_产品介绍_空压汽缸
 
 
首页产品信息空压气缸一般型 > Selex大型气缸 SCS
Selex大型气缸 SCS
商品图像
指南
系列体系
注意事项
选择项、附件等其他    SCS
 
双作用·单活塞杆·给油型/不给油型(-N)
 
双作用·行程调节型(-P)
 
双作用·耐热型(-T)
 
双作用·双活塞杆·给油型(-D)/不给油型(-ND)
 
双作用·背靠型(-B)
 
双作用·两段型(-W)
 
双作用·低油压型(-H)
 
双作用·强力刮板型(-G)
 
 

网站地图